Opći uvjeti korištenja sustava START

Opći uvjeti korištenja sustava START (dalje u tekstu: Opći uvjeti) propisuju uvjete i pravila za Korisnika i odnose se na korištenje sustava START.


Uvodne odredbe


Korisnik sustava START može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, koja radnje poduzima kao fizička osoba. Sustav START omogućuje proces elektroničkog pokretanja poslovanja u Republici Hrvatskoj te u tu svrhu prikuplja autentične podatke i automatizirano ih razmjenjuje između sustava koji podržavaju pojedine aktivnosti procesa, registara i službenih evidencija. Sve ostale podatke koji se ne nalaze u službenim registrima i evidencijama, a potrebni su za realizaciju pokretanja poslovanja korisnici unose osobno te odgovaraju za istinitost istih.


Ulaskom u sustav START Korisnik je upoznat i prihvaćanjem Općih uvjeta suglasan da sustav START iz evidencije o osobnom identifikacijskom broju ( u daljnjem tekstu: OIB) i zbirki podataka Ministarstva unutarnjih poslova za potrebe prosljeđivanja podataka izabranim institucijama dohvaća i prosljeđuje skup osobnih podataka kao što su: OIB, ime, prezime, oznaka zemlje, prebivalište, boravište, oznaka identifikacijskog dokumenta, državljanstvo.


Prihvaćanjem Općih uvjeta korisnik je suglasan da se njegovi podaci obrađuju u sudskom registru ili Obrtnom registru, Državnom zavodu za statistiku, opcionalno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO), Ministarstvu financija - Poreznoj upravi ( u daljnjem tekstu: Porezna uprava) te izabranoj banci.


Korisnik kao osnivač poslovnog subjekta ovlašten je uz izričitu suglasnost drugog/ih osnivača, ovlaštenika po zakonu, ovlaštenika po punomoći, stručnih osoba, zaposlenika, ortaka, poslovođe, stručne/ih osobe/a unijeti u sustav START za predmetnu osobu OIB te ostale osobne podatke.


1. Usluge sustava START


Putem sustava START Korisniku je omogućeno: osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, osnivanje jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću, otvaranje obrta.


Opcionalni zahtjevi: prijava u registar poreznih obveznika, registracija u sustav PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja, registracija u sustav HZMO-a, slanje zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa (IBAN) u banku.


Korisnik u sustavu START zaprima akte Obrtnog registra ili sudskog registra u postupku osnivanja na daljinu, Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD 2007. Državnog zavoda za statistiku te Potvrdu o OIB-u Porezne uprave.


2. Sudjelovanje više Korisnika u sustavu START


Ako više Korisnika sudjeluje u pokretanju poslovanja – otvaranja obrta potrebna je suglasnost istih za korištenje njihovih podataka i potvrđivanje zahtjeva prije upućivanja u Obrtni registar te ostale izabrane institucije. U slučaju zajedničkog obrta, ortaci su suglasni da će obrtu biti dodijeljen OIB predlagatelja u START-u.


Ako više Korisnika sudjeluje u pokretanju poslovanja – otvaranja društva sa ograničenom odgovornošću / jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću smatra se da se elektroničkim potpisom Korisnika potvrđuje korištenje njihovih podataka te se potvrđuje zahtjev za upućivanje u sudski registar, te ostale izabrane institucije.


3. Automatska izmjena datuma pri slanju prijave u Obrtni registar


Sustav START će prije slanja prijave u Obrtni registar izvršiti automatsku izmjenu proteklog datuma početka obavljanja obrta sukladno članku 17. stavak 3. Zakona o obrtu - datum početka obavljanja obrta automatski će se podesiti na 8 dana od datuma slanja prijave.


Upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost nije moguće prijaviti prije upisa u Obrtni registar te se datum izjednačuje sa datumom upisa u Obrtni registar.


4. Automatska izmjena datuma pri slanju prijave u Sudski registar


Datum početka obavljanja djelatnosti društva i datum upisa u registar poreza na dodanu vrijednost kontroliraju sa temeljem povratne informacije iz sudskog registra. Ako je predmetni datum protekao, isti se zamjenjuje datumom upisa u sudski registar.


5. Rezervacija transakcijskog računa u banci


U slučaju da Korisnik odabere opciju Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa (IBAN-a) u banci, isto će se smatrati zahtjevom odabranoj banci za rezervaciju IBAN-a. Odabrana banka, temeljem podataka dostavljenih putem sustava START, u roku od 3 radna dana rezervirat će IBAN za novoosnovani poslovni subjekt i o tome putem sustava START obavijestiti Korisnika ili odbiti rezervaciju istoga i o tome preko sustava START poslati informaciju Korisniku. Banka će Korisnika ili drugu osobu ovlaštenu za zastupanje poslovnog subjekta, identificirati fizički u poslovnici ili provjerom identiteta na daljinu na jedan od načina dozvoljen primjenjivim zakonodavstvom te poduzimati daljnje radnje potrebne za otvaranje i aktivaciju transakcijskog računa i zasnivanje poslovnog odnosa u banci. Za aktivaciju rezerviranog IBAN-a Korisnik je dužan obratiti se banci uz predočenje valjane osobne iskaznice u roku od 15 radnih dana.


6. Plaćanje


Troškove osnivanja društva / otvaranja obrta Korisnik podmiruje Visa, MasterCard ili Maestro karticom ili to putem Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske https://njd.fina.hr/.


Podatke za plaćanje će pripremiti Sustav za naplatu javnih davanja. Po zaprimljenom odobrenju transakcije , Korisnik će zaprimiti potvrdu. Potvrda plaćanja potrebna je za daljnji postupak prijenosa podataka.


7. Izvršnost Rješenja o otvaranju obrta


Preuzimanjem Rješenja o otvaranju obrta kroz sustav START u OKP-u je Korisniku omogućeno odricanje od žalbe te istovremeno nastupanje izvršnosti ( sukladno članku 106. i 133. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku NN 47/09). U slučaju ne odricanja od žalbe sustav START Rješenje o otvaranju obrta kao neizvršan akt prosljeđuje odabranim institucijama ( HZMO/HZZO, Poreznu upravu, odabranu banku).


8. Informiranje Korisnika


Korisnik će sve informacije dobivati u Osobni korisnički pretinac (e-Građani) te opcionalno na adresu elektroničke pošte.


9. Odgovornost


Upravitelj sustava START nije odgovoran za štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica sustava START. Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnik potvrđuje da se navedeno odnosi na cjelokupan sadržaj Internetske stranice sustava START.


Upravitelj sustava START nije odgovoran za promjene podataka sadržanih u Prijavi za upis u Obrtni /sudski registar te posljedično u navedene registre upisane podatke, kada je do promjene podataka došlo izmjenom ili dopunom Prijave izvan sustava START.


Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.


Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole sustava START, te prihvaća da upravitelj sustava START nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen, te da za navedene okolnosti odgovornost ne snosi upravitelj / operativni voditelj.


10. Korisnička podrška


Korisnička podrška Korisniku se pruža putem elektroničke pošte: podrska.start@fina.hr i besplatnog telefona: 0800 0080.


11. Zaštita osobnih podataka


Upravitelj sustava START jamči Korisniku i da će se njegovi osobni podaci u okviru sustava START koristiti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. te ostalim propisima iz područja zaštite osobnih podataka, i jamči primjenu odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka. Osobni podaci obrađuju se isključivo za potrebe prosljeđivanja podataka za pokretanje poslovanja putem sustava START te opcionalno u svrhu prosljeđivanja podataka HZMO-u, Poreznoj upravi i izabranoj banci.


Osobni podaci svih korisnika u sustavu START obrađuju se nakon prihvata Općih uvjeta te davanja suglasnosti za obradu osobnih podataka. Osobni podaci obrađuju se isključivo za potrebe prosljeđivanja podataka za pokretanje poslovanja putem sustava START, te opcionalno u svrhu prosljeđivanja podataka HZMO-u, Poreznoj upravi te izabranoj banci.


Osobni podaci će biti otkriveni trećim stranama uključujući tijela državne uprave, državne agencije, sudove, pravosudna tijela i druga tijela javne vlasti temeljem pisane dozvole voditelja obrade, osim ako drukčije nije određeno propisima. Pod pisanom dozvolom voditelja obrade se podrazumijevaju i odgovarajuće odredbe Ugovora ili nekog drugog ugovora /sporazuma.


START nema pristup niti jednom tajnom podatku vezanom za elektroničku vjerodajnicu Korisnika, niti mu je poznat na bilo koji način.


Podatke koji se obrađuju u okviru sustava START, Upravitelj sustava će čuvati 5 godina.


U smislu propisa iz područja zaštite osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, OIB: 22413472900.


Izvršitelj obrade osobnih podataka je Financijska agencija - FINA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, OIB: 85821130368.


Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka upravitelja sustava START su: osobni.podatci@mingo.hr.


Prigovor na obradu osobnih podataka može se podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, na adresu elektroničke pošte: azop@azop.hr.


Podatke koje Korisnik unese u sustav START može promijeniti unutar 60 dana odnosno do trenutka dok prijavu ne pošalje u sudski / Obrtni registar.


12. Rješavanje spora


Svi eventualni sporovi, nastojat će se riješiti prvenstveno pregovorima, odnosno mirenjem.


U slučaju da se nastali spor ne uspije riješiti pregovorima, odnosno mirenjem, spor će riješiti nadležni sud u Zagrebu.


13. Prava Upravitelja sustava START – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta


Upravitelj sustava START zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez ograničenja izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment sustava, uključujući i sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i pristup ili korištenje stranice.


Nadalje, upravitelj sustava START može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


Upravitelj sustava START zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta. Za nastavak korištenja internetske stranice nakon objave na internetu izmijenjenih Općih uvjeta, potrebno je iste prihvatiti.


Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa sadržajem istih, da ih je pročitao, razumio, da je s njima suglasan te da ih prihvaća.


Datum objave ovih Općih uvjeta: 02.12.2019.