Opći uvjeti korištenja sustava START

1. Uvodne odredbe


Opći uvjeti korištenja sustava START (dalje u tekstu: Opći uvjeti) propisuju uvjete i pravila za Korisnika i odnose se na korištenje sustava START.


Sustav START sukladno Uredbi o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, broj 98/05., 106/12. i 71/18.) i Odluci Vlade o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START (»Narodne novine«, broj 103/18) putem jedinstvenog informacijskog sustava omogućava pokretanje poslovanja na daljinu u Republici Hrvatskoj .


Korisnik sustava START može biti hrvatski državljanin sa aktivnim prebivalištem/boravištem u RH, punoljetna i poslovno sposobna osoba koja ima osobni identifikacijski broj (dalje u tekstu: OIB), koja posjeduje valjanu vjerodajnicu Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava visoke razine sigurnosti te ispunjene tehničke preduvjete: https://start.gov.hr/st/index.html.


Sustav START u svrhu pokretanja poslovanja prikuplja autentične podatke i automatizirano ih razmjenjuje između sustava koji podržavaju pojedine aktivnosti procesa, registara i službenih evidencija. Sve ostale podatke koji se ne nalaze u službenim registrima i evidencijama, a potrebni su za realizaciju pokretanja poslovanja, Korisnici unose osobno te odgovaraju za istinitost istih.


Ulaskom u sustav START Korisnik je upoznat i prihvatom Općih uvjeta suglasan da sustav START iz Evidencije o osobnom identifikacijskom broju i zbirki podataka Ministarstva unutarnjih poslova za potrebe prosljeđivanja podataka izabranim institucijama dohvaća i prosljeđuje skup osobnih podataka kao što su: OIB, ime, prezime, oznaka zemlje, prebivalište, boravište, oznaka identifikacijskog dokumenta, državljanstvo.


Prihvatom Općih uvjeta Korisnik je suglasan da se njegovi podaci obrađuju u sudskom registru ili Obrtnom registru, Državnom zavodu za statistiku, opcionalno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO), Ministarstvu financija - Poreznoj upravi ( u daljnjem tekstu: Porezna uprava) te izabranoj banci.


Korisnik predlagatelj upisa obrta ovlašten je uz izričitu suglasnost ortaka, poslovođe, stručne/ih osobe/a unijeti u sustav START OIB predmetne osobe te ostale osobne podatke.


2. Usluge sustava START


Putem sustava START Korisniku je omogućeno: osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, osnivanje jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću, otvaranje obrta.


Opcionalni zahtjevi: prijava u registar poreznih obveznika, registracija u sustav PDV-a i/ili dodjela PDV ID broja, registracija u sustav HZMO-a, slanje zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa (IBAN) u banku.


Korisnik, ovisno o odabranim uslugama, u sustavu START zaprima akte Obrtnog registra (Rješenje o upisu i Obrtnicu) ili sudskog registra (Rješenje o upisu i Prilog rješenju),Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD 2007 Državnog zavoda za statistiku te Potvrdu o OIB-u i Porezno rješenje o dodjeli PDV ID broja Porezne uprave.


3. Sudjelovanje više Korisnika u sustavu START


Ako više Korisnika sudjeluje u pokretanju poslovanja – otvaranja obrta potrebna je suglasnost istih za korištenje njihovih podataka i potvrđivanje zahtjeva prije upućivanja u Obrtni registar te ostale izabrane institucije. U slučaju zajedničkog obrta, ortaci su suglasni da će obrtu biti dodijeljen OIB predlagatelja u START-u.


Ako više Korisnika sudjeluje u pokretanju poslovanja – otvaranja društva sa ograničenom odgovornošću / jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću smatra se da se elektroničkim potpisom Korisnika potvrđuje korištenje njihovih podataka te se potvrđuje zahtjev za upućivanje u sudski registar i ostale izabrane institucije.


4. Automatska izmjena datuma pri slanju prijave u Obrtni registar


Sustav START će prije slanja prijave u Obrtni registar izvršiti automatsku izmjenu proteklog datuma početka obavljanja obrta. Sukladno članku 17. stavak 3. Zakona o obrtu, datum početka obavljanja obrta automatski će se podesiti na 8 dana od datuma slanja prijave.


Upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost nije moguće prijaviti prije upisa u Obrtni registar te se datum uvijek izjednačuje sa datumom upisa u Obrtni registar.


5. Automatska izmjena datuma pri slanju prijave u Sudski registar


Datum početka obavljanja djelatnosti društva i datum upisa u registar poreza na dodanu vrijednost kontroliraju se temeljem povratne informacije iz sudskog registra.


Upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost nije moguće prijaviti prije upisa u sudski registar te se datum uvijek izjednačuje sa datumom upisa u sudski registar.


6. Rezervacija transakcijskog računa u banci


U slučaju da Korisnik odabere opciju Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa (IBAN-a) u banci, isto će se smatrati zahtjevom odabranoj banci za rezervaciju IBAN-a. Odabrana banka, temeljem podataka dostavljenih putem sustava START, u roku od 3 radna dana rezervirati će IBAN za novoosnovani poslovni subjekt i o tome putem sustava START obavijestiti Korisnika ili odbiti rezervaciju istoga i o tome preko sustava START poslati informaciju Korisniku. Banka će Korisnika, ili drugu osobu ovlaštenu za zastupanje poslovnog subjekta, identificirati fizički u poslovnici ili provjerom identiteta na daljinu, na jedan od načina dozvoljen primjenjivim zakonodavstvom te poduzimati daljnje radnje potrebne za otvaranje i aktivaciju transakcijskog računa i zasnivanje poslovnog odnosa u banci. Za aktivaciju rezerviranog IBAN-a Korisnik je dužan obratiti se banci, uz predočenje valjane osobne iskaznice, u roku od 15 radnih dana. U protivnom banka će rezervaciju poništiti te će se smatrati da zahtjev za rezervaciju IBAN-a nije niti podnešen.


Korisnik je upoznat da podnošenje zahtjeva za rezervaciju transakcijskog računa IBAN putem sustava START ne predstavlja otvaranje računa, niti zasnivanje poslovnog odnosa pri izabranoj banci.


Pri zasnivanju poslovnog odnosa odabrana Banka može od Korisnika zatražiti i dodatne podatke radi ispunjavanja mjera propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma te može odbiti uspostavu poslovnog odnosa, ako bi isti bio protivan propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ili internim aktima Banke donesenim na temelju tih propisa.


7. Plaćanje


Uplate temeljnog kapitala i sudskih pristojbi korisnik vrši kartično, Visa, MasterCard ili Maestro karticom i to putem Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske https://njd.fina.hr/.


Podatke za plaćanje će pripremiti Sustav za naplatu javnih davanja. Po zaprimljenom odobrenju transakcije, Korisnik će zaprimiti potvrdu.


8. Prijenos temeljnog kapitala


U slučaju da su u Jedinstvenom registru računa vidljiva dva ili više transakcijska/ih računa istog novoosnovanog društva, prijenos temeljnog kapitala vrši se na prvi otvoreni račun vidljiv u Jedinstvenom registru računa.


9. Prosljeđivanje Rješenja o otvaranju obrta


Sustav START Rješenje o otvaranju obrta, kao neizvršan akt, prosljeđuje odabranim institucijama (HZMO, Poreznoj upravi, odabranoj banci).


10. Informiranje Korisnika


Korisnik će sve informacije dobivati u Osobni korisnički pretinac (e-Građani) te opcionalno na adresu elektroničke pošte.


11. Odgovornost


Upravitelj sustava START nije odgovoran za štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica sustava START. Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnik potvrđuje da se navedeno odnosi na cjelokupan sadržaj internetske stranice sustava START.


Upravitelj sustava START nije odgovoran za promjene podataka sadržanih u Prijavi za upis u Obrtni /sudski registar te posljedično u navedene registre upisane podatke, kada je do promjene podataka došlo izmjenom ili dopunom Prijave izvan sustava START.


Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.


Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole sustava START, te prihvaća da upravitelj sustava START nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen, te da za navedene okolnosti odgovornost ne snosi upravitelj / operativni voditelj.


12. Korisnička podrška


Korisnička podrška Korisniku se pruža putem elektroničke pošte: podrska.start@fina.hr i besplatnog telefona: 0800 0080.


13. Zaštita osobnih podataka


Upravitelj sustava START jamči Korisniku i da će se njegovi osobni podaci u okviru sustava START koristiti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. i ostalim propisima iz područja zaštite osobnih podataka te jamči primjenu odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka. Osobni podaci obrađuju se isključivo za potrebe prosljeđivanja podataka za pokretanje poslovanja putem sustava START te opcionalno u svrhu prosljeđivanja podataka HZMO-u, Poreznoj upravi i izabranoj banci.


Osobni podaci svih korisnika u sustavu START obrađuju se nakon prihvata Općih uvjeta te davanja suglasnosti za obradu osobnih podataka, osim ukoliko se pravna osnova za obradu podataka temeljni na zakonu u kojem slučaju privola nije potrebna.


Osobni podaci će biti otkriveni trećim stranama, uključujući tijela državne uprave, državne agencije, sudove, pravosudna tijela i druga tijela javne vlasti, temeljem pisane dozvole voditelja obrade, osim ako drukčije nije određeno propisima. Pod pisanom dozvolom voditelja obrade se podrazumijevaju i odgovarajuće odredbe Ugovora ili nekog drugog ugovora /sporazuma.


START nema pristup niti jednom tajnom podatku vezanom za vjerodajnicu Korisnika, niti mu je poznat na bilo koji način.


Podatke koji se obrađuju u okviru sustava START Upravitelj sustava će čuvati 3 godine.


U smislu propisa iz područja zaštite osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB: 19370100881.


Izvršitelj obrade osobnih podataka je Financijska agencija - FINA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, OIB: 85821130368.


Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka upravitelja sustava START su: https://mingor.gov.hr.


Prigovor na obradu osobnih podataka može se podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska ulica 136, Zagreb, na adresu elektroničke pošte: azop@azop.hr.


14. Rješavanje spora


Svi eventualni sporovi, nastojat će se riješiti prvenstveno pregovorima, odnosno mirenjem.


U slučaju da se nastali spor ne uspije riješiti pregovorima odnosno mirenjem, spor će riješiti nadležni sud u Zagrebu.


15. Prava Upravitelja sustava START – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


Upravitelj sustava START zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez ograničenja, izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment sustava, uključujući i sadržaj, vrijeme dostupnosti te pristup ili korištenje stranice.


Nadalje, upravitelj sustava START može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


Upravitelj sustava START zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta. Za nastavak korištenja internetske stranice nakon objave na internetu izmijenjenih Općih uvjeta, potrebno je iste prihvatiti.


Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa sadržajem istih, da ih je pročitao, razumio, da je s njima suglasan te da ih prihvaća.