Kalendar plaćanja obveznih naknada


Kalendar plaćanja obveznih naknada je e-usluga koja ovlaštenim osobama poslovnog subjekta (trgovačkog društva ili obrta) omogućuje pregled obveznih naknada koje je poslovni subjekt dužan podmiriti, s kalendarom plaćanja odnosno rokovima za njihovo podmirenje i mogućnošću kreiranja naloga za plaćanja odabranih obveznih naknada. E-usluga razvijena je u sklopu mjera optimizacije i digitalizacije administrativnih postupaka, prihvaćenih Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva 2020. godine.

Prijava u uslugu


Startaj

Dionici projekta uspostave usluge Kalendara plaćanja obveznih naknada su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja; Ministarstvo financija, Porezna uprava; Ministarstvo poljoprivrede; Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom; Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva; Hrvatska radiotelevizija i FINA.


Vlasnik usluge je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Operativni upravitelj usluge je Financijska agencija.


Prednosti korištenja usluge


Postojeći administrativni postupak plaćanja obveznih naknada za poslovne subjekte često je opterećujući. Broj i iznos obveznih naknada ovisi o vrsti poslovnog subjekta, veličini i prihodu. Plaćanje se izvršava na godišnjoj, mjesečnoj i kvartalnoj razini te je izazovno pratiti što su sve poslovni subjekti dužni podmiriti i u kojem roku, kako bi poslovali u skladu sa zakonom. Povezivanjem s tijelima nadležnima za pojedinu naknadu i uspostavom usluge Kalendar plaćanja obveznih naknada optimiziraju se postojeći administrativni postupci praćenja plaćanja naknada


Korisnik prilikom svake prijave u uslugu vidi trenutno stanje obveza koje je evidentirano kod institucija nadležnih za obračun, analitičko praćenje i naplatu pojedine naknade. Uz pregled iznosa obveza i rokova plaćanja, u usluzi je moguće kreirati naloge za plaćanje koji se mogu izvršiti izvan usluge, kroz Internet ili mobilno bankarstvo korisnika. Nakon plaćanja obveze, novo stanje je vidljivo kada institucija nadležna za naplatu pojedine naknade evidentira uplatu i ažurira stanje u svojim evidencijama.


Usluga trenutno korisniku omogućava:


 • pregled iznosa obveznih naknada koje je korisnik dužan podmiriti,
 • kalendar plaćanja naknada s rokovima za njihovo podmirenje,
 • priprema podataka potrebnih za plaćanje naknada (pojedinačnim nalogom s 2D barkodom ili zbrojnim nalogom, u obliku XML datoteke),
 • popunjavanje/kreiranje digitalnih obrazaca i slanje istih nadležnim tijelima – ovisno o potrebama tijela nadležnih za pojedinu naknadu koje su uključene u opseg usluge,
 • pregled aktivnosti poslovnog subjekta unutar usluge.

Preduvjeti korištenja usluge


Korisnik usluge jest zakonski ovlaštena osoba poslovnog subjekta ili druga fizička osoba koja ima prava za rad u usluzi. Prava za rad u usluzi drugim osobama (punomoć) zakonski ovlaštena osoba može dodijeliti putem usluge e-Ovlaštenja.


Tehnički preduvjeti:

 • osobno računalo sa pristupom internetu i zaslonom minimalne razlučivosti 1360 x 768
 • jedan od podržanih operativnih sustava: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 ili 8.1, Microsoft Windows 10
 • jedan od podržanih preglednika: Google Chrome v51 i više, Opera v38 i više
 • vjerodajnicu s popisa prihvaćenih vjerodajnica:
  • visoke razine sigurnosti za korištenje svih funkcionalnosti usluge i/ili
  • značajne razine sigurnosti kojom nije omogućena funkcionalnost potpisivanja dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Opseg usluge


U sklopu usluge moguće je pregledavati obveze korisnika po sljedećim davanjima, odnosno naknadama (uz svaku naknadu je navedena nadležna institucija):


 1. Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Ministarstvo poljoprivrede)

 2. Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom)

 3. HRT pristojba (mjesečna pristojba koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji)

 4. Članarina turističkim zajednicama koja se uplaćuje u korist računa grada / općine odnosno turističkog naselja u kojem je sjedište turističke zajednice, odnosno za banke Članarina turističkim zajednicama koja se uplaćuje u korist posebnog računa za uplatu članarine (Ministarstvo financija, Porezna uprava)

 5. Spomenička renta koja se plaća po stopi na ukupni prihod (Ministarstvo financija, Porezna uprava)

 6. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori (Ministarstvo financija, Porezna uprava)

 7. Komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori (Ministarstvo financija, Porezna uprava).


 • Moje naknade
  • U usluzi su prikazane naknade kojih je korisnik obveznik i ukupni iznosi obveza po pojedinoj naknadi. Ako korisnik nije obveznik pojedine naknade, ona se neće prikazati u pregledu. Ne prikazuju se obveze po naknadama kojih je korisnik obveznik, a koje nisu uključene u opseg usluge.
  • Prikazani iznosi predstavljaju stanje obveza koje u trenutku prijave korisnika u uslugu postoji u evidencijama nadležne institucije za pojedinu naknadu. Nakon što poslovni subjekt plati određeni iznos po nekoj od naknada, novo stanje obveza će biti vidljivo tek kada nadležna institucija isto evidentira (proknjiži uplatu) u svojim sustavima i evidencijama. Nadležna institucija odgovorna je za vođenje registara obveznika, evidentiranje obveza po naknadama, naplatu naknada i evidentiranje uplata te točnost prikazanih podataka o obvezama po naknadi.
  • Za upis u evidenciju obveznika i sva pitanja vezana uz prikazane obveze, korisnik se obraća nadležnoj instituciji.

 • Kreiranje naloga
  • Podaci koji se koriste za kreiranje naloga za plaćanje u usluzi preuzimaju se od nadležnih institucija. Podatke koji se ne vode u tim sustavima, a potrebni su za kreiranje naloga, korisnici unose sami.
  • Naloge za plaćanje moguće je kreirati kao pojedinačne naloge s 2D barkodom, ili kao zbrojni nalog, u obliku XML datoteke. Plaćanje naloga se izvršava izvan usluge, korištenjem mobilnog ili internetskog bankarstva poslovnog subjekta.

 • Kreiranje obrazaca
  • U usluzi je omogućeno kreiranje obrasca Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ obrazac) isključivo za obveznike Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

 • Moje aktivnosti
  • U ovom bloku nalaze se kreirani nalozi za plaćanje, obrasci i dokumenti. Korisnik ih može pregledavati, preuzeti na računalo ili obrisati.